тел. +359889815261 | e-mail: 


За връзка с нас попълнете формата


Фирмата предлага следните услуги:

 • Счетоводно обслужване
 • Годишно счетоводно приключване
 • ТРЗ и личен състав
 • Данъчна защита
 • Регистрация по закона за ДДС
 • Първоначална регистрация на фирма


 • Счетоводно обслужване

 • Разработване и изготвяне на индивидуален сметкоплан на предприятието
 • Текущо осчетоводяване на първичните и съставяне на вторични счетоводни документи
 • Ежемесечно изготвяне на справки декларации по ЗДДС
 • Изготвяне на платежни документи за дължимите данъци, такси и осигуровки
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Изготвяне на инвентаризационни описи
 • Изготвяне на годишен финансов отчет съдържащ - Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложенията
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежни документи
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация на физически лица

 • Годишно счетоводно приключване

 • Изготвяне и представяне на Годишния финансов отчет съдържащ - Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложенията
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея и представянето и в НАП, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежни документи
 • Изготвяне и представяне на годишните статистически форми на Националния статистически институт

 • ТРЗ и личен състав

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудовите договори
 • Изготвяне на длъжностни характеристики
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изчисляване и изготвяне на месечните ведомости за работни заплати, изчисляване на отпуски и изготвяне на служебни бележки
 • Изготвяне и подаване на магнитен носител, изискваната от НАП и НОИ ежемесечна информация за осигурените от фирмата лица
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета на всички работници
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителния стаж
 • Консултации и съвети относно новостите в законодателството по социалното, здравното и пенсионното осигуряване и Кодекса на труда

 • Данъчна защита

 • Представяне и защита на фирмата при провеждане на проверки и ревизии - общи, по ЗДДС или насрещни от органите на НАП
 • Консултации и разрешаване на възникнали въпроси по данъчни и осигурителни казуси от компетенцията на фирмата

 • Регистрация по закона за ДДС

 • Изготвяне на заявления за регистрация по ЗДДС и пълен набор от всички необходими счетоводни справки и документи, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС
 • Представителство и защита по време на последващата данъчна проверка за регистрацията на фирмата по ЗДДС

 • Първоначална регистрация на фирма

 • Изготвяне на всички необходими документи свързани с първоначалната регистрация на фирмата
 • Подаване на изготвените документи пред съответните държавни институции